Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 181
  • 118,069

Asmenų aptarnavimas

Asmenys Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje (toliau – Tarnyba) priimami kiekvieną darbo dieną Tarnybos darbo laiku:

Pirmadienį 8.00–17.00 val.
Antradienį 8.00–17.00 val.
Trečiadienį 8.00–17.00 val.
Ketvirtadienį 8.00–17.00 val.
Penktadienį 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Pasibaigus Tarnybos darbo dienos laikui papildomai asmenų prašymai ir skundai priimami:

pirmadieniais  – penktadieniais nuo 7.30–8.00 val.

Asmenis aptarnauja, informaciją teikia ir skundus priima vyriausiasis specialistas Mindaugas Židonis (1 kab.), tel. 8 706 65161, el. p. lraepk@etika.gov.lt

Pareiškėjai, kurie kreipiasi dėl konsultacijos, Tarnyboje priimami Tarnybos interneto svetainėje nurodytu Tarnybos valstybės tarnautojų priėmimo laiku ar kitu iš anksto suderintu priėmimo laiku.

SKUNDO PATEIKIMAS

Kontrolieriui teikiamame skunde turi būti nurodyta:

1) pareiškėjo vardas, pavardė (arba juridinio asmens pavadinimas) ir gyvenamosios vietos adresas (juridinio asmens buveinė);

2) duomenys apie akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimą;

3) pareiškėjo reikalavimas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusio Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius (toliau – Kontrolierius) – „valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus ir inicijuojantis tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo“, t. y. Kontrolieriui buvo nustatyti įgaliojimai nagrinėti skundus ir inicijuoti tyrimus dėl visų procedūrų, ne tik dėl nustatytų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose. Tačiau 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai įstatymo redakcijai, 17 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad Kontrolierius „nagrinėja skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atlieka tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų“.

2017 m. birželio 28 d. Kontrolierius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas minėtas įstatymo projektas, tačiau svarstymas atidėtas, todėl Kontrolierius ir toliau negali nagrinėti skundų bei atlikti tyrimų dėl galimų procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų vidaus teisės aktuose, pažeidimų.

Išnagrinėjęs skundą arba atlikęs tyrimą, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius priima sprendimą:

1) informuoti pareiškėją, mokslo ir studijų institucijas ir Švietimo ir mokslo ministeriją apie asmenis, padariusius akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus;

2) įpareigoti aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusią ir (arba) konkursą pareigoms eiti vykdžiusią instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo ir (arba) konkurso laimėtojo;

3) rekomenduoti mokslo ir studijų institucijoms atšaukti sprendimą, priimtą remiantis akademinę etiką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais;

4) rekomenduoti darbuotojui atsisakyti dalyvauti vykdomame mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projekte;

5) informuoti už atitinkamą valdymo sritį atsakingą instituciją apie nukentėjusius nuo akademinės etikos ir (arba) procedūrų pažeidimų asmenis (autorius);

6) informuoti teisėsaugos institucijas, jeigu nustatoma nusikalstamos veikos požymių;

7) kreiptis į teismą, jeigu nevykdomas šios dalies 2 punkte nurodytas kontrolieriaus įpareigojimas;

8) pripažinti skundą (pranešimą) nepagrįstu;

9) skundo (pranešimo) nagrinėjimą ar tyrimą nutraukti.

(Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 11 dalis)