Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 67
  • 187,303

Apie įstaigą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba yra valstybės biudžetinė įstaiga, kurios veiklos tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus darbą, jam nagrinėjant skundus ir inicijuojant tyrimus dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo, prižiūrint, kad nebūtų pažeidžiamos akademinės etikos nuostatos ir procedūros. Kontrolieriaus tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. XI-1583, darbo reglamentu, Europos Sąjungos teisės aktais ir kitais teisės aktais.

2011 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XI-1583 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos įsteigimo ir Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ įsteigė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą (toliau – Tarnyba) ir patvirtino  šios Tarnybos nuostatus.

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 18 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties.

2013 m. gegužės mėn. Lietuvos mokslo taryba akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi pasiūlė skirti inžinierių, teisininką, mokslininką doc. dr. Vigilijų Sadauską.

2013 m. birželio 18 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarimu Nr. XII-39 „Dėl akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus paskyrimo“ dr. Vigilijų Sadauską paskyrė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriumi.

2013 m. rugpjūčio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba sprendimu Nr. SV-S-335 „Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus“ patvirtino Tarnybos didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių – 7.

2013 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XII-552 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtinimo“ Tarnyba priskirta 2 grupei.

2013 m. gruodžio 3 d. Tarnybai perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti negyvenamosios patalpos Z. Sierakausko g. 15, Vilniuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdydama savo funkcijas, Tarnyba siekia efektyviai įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, tobulinti teisės aktus, skatinti mokslo ir studijų institucijas laikytis akademinės etikos ir procedūrų, puoselėjant akademinės atsakomybės principus ir etiškas mokslines praktikas, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais prevencijos priemones ir pan. Siekiama, kad akademinė etika būtų integruojama į mokslo ir studijų institucijas bei visus jų valdymo lygmenis. Tarnyba domisi opiausiomis šiandienos problemomis akademinės etikos ir procedūrų srityje, siūlo minėtų problemų sprendimo būdus, skiria didelį dėmesį akademinės etikos tematikai žiniasklaidoje.