Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 2
  • 153
  • 166,537

Sprendimai

Data, Nr. Pavadinimas
2019-05-28
Nr. SP-10
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus universitete
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Centrinė akademinės etikos komisija, procedūros pažeidimas, akademinė laisvė.

2019-05-14
Nr. SP-9
Dėl T. G. 2019 m. kovo 11 d. skundo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, studentas, administracijos darbuotojas, dokumentų valdymo tvarkos aprašas, studijų programa, studijų forma.

2019-05-03
Nr. SP-8
Dėl G. B. 2018 m. gruodžio 17 d. skundo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, akademinė laisvė, etiškų asmeninių santykių principas, kritika.
2019-05-02
Nr. SP-7
Dėl R. D. 2018 m. spalio 24 d. skundo
(Sprendimo rengėjas: R. Juras)

Reikšminiai žodžiai: konkursas akademinio personalo pareigoms eiti, apeliacinis skundas, informacijos apie viešą konkursą skelbimo procedūros pažeidimas, Kauno technologijos universitetas.

2019-04-30
Nr. SP-6
Dėl 2018 m. lapkričio 14 d. skundo
(Sprendimo rengėjas: R. Juras)

Reikšminiai žodžiai: rektoriaus rinkimų procedūra, universiteto reorganizavimas, Šiaulių universitetas.

2019-04-30
Nr. SP-5
Dėl 2019 m. vasario 15 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, akademinės bendruomenės narys, akademinė laisvė.

2019-04-30
Nr. SP-4
Dėl rekomendacijų Alytaus kolegijai
(Sprendimo rengėja: K. Kapočiūtė)

Reikšminiai žodžiai: Akademinė taryba, Mokslo ir studijų įstatymo kriterijai, rekomendacijos, Akademinės tarybos narių rinkimo procedūros, Alytaus kolegija.

2019-03-19
Nr. SP-3
Dėl S. K. 2018 m. kovo 13 d. skundo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminai žodžiai: publikavimo etika, mokslinis produktyvumas, senatis, nepagrįstas skundas (pranešimas).

2019-03-08
Nr. SP-2
Dėl D. J. 2018 m. liepos 17 d. skundo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: plagiatas, nepagrįstas skundas (pranešimas).
2019-02-19
Nr. SP-1
Dėl R. K. 2018 m. gruodžio 19 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: klaidinanti informacija, nepagrįstas skundas (pranešimas).
2018 m.
2018-12-06
Nr. SP-18
Dėl akademinės etikos pažeidimų Vilniaus Gedimino technikos universitete
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Alfonsas Daniūnas, Europos sąjungos fondo lėšos, akademinė etika.

2019-01-08 pareiškėjas A. Daniūnas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2019-03-26 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė bylą iki kol Europos socialinio fondo agentūra, atlikusi tyrimą, nustatyta tvarka priims sprendimą.

2018-12-06
Nr. SP-17
Dėl 2018 m. kovo 14 d. pradėto tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, tyrimo nutraukimas.
2018-12-06
Nr. SP-16
Dėl procedūrų pažeidimo Lietuvos edukologijos universitete
(Sprendimo rengėjai: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universiteto Taryba, posėdžiai, darbotvarkės viešas skelbimas, procedūrų pažeidimas.

2018-12-06
Nr. SP-15
Dėl E. D. 2018 m. sausio 26 d. skundo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, K. Pažusytė, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: akademinių žurnalų leidyba, straipsnių redagavimo procedūra, leidybos etika, manipuliavimas citavimo rodikliais, bendraautorystės primetimas, universitetas.

2018-11-06
Nr. SP-14
Dėl A. S. 2018 m. rugsėjo 24 d. skundo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: direktoriaus rinkimo procedūra, dokumentų pateikimas, procedūrų pažeidimai, kolegija.

2018-10-25
Nr. SP-13
Dėl T. G. 2018 m. gegužės 17 d., 2018 m. liepos 11 d. ir 2018 m. rugsėjo 14 d. skundų
(Sprendimo rengėjai: K. Kapočiūtė, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universitetas, Akademinės etikos komisija, Akademinės komisijos nuostatai, apeliacinė komisija, apeliacinės komisijos veiklos reglamentavimas, egzamino įvertinimo viešinimas, procedūros, akademinė etika, nepagrįstas skundas.

2018-11-12 pareiškėjas T. G. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2018-12-04 Vilniaus apygardos administracinis teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

2018-10-25
Nr. SP-12
Dėl procedūrų pažeidimų Vilniaus universiteto Medicinos fakultete
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Studijų rezultatų įskaitymas, rezultatų įskaitymo procedūra, studijų koordinavimas, procedūrų pažeidimai.

2018-10-25
Nr. SP-11
Dėl 2018 m. liepos 2 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, nusišalinimas, interesų konfliktas.

2018-09-28
Nr. SP-10
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimo Šiaulių universiteto Ekonomikos katedroje
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, konkursas, vertinimo išvados, objektyvumo, teisingumo ir skaidrumo pricipai, procedūrų pažeidimai.

2018-09-28
Nr. SP-9
Dėl prof. dr. Elvyros Jarienės ir doc. dr. Jurgitos Kulaitienės akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: prof. dr. Elvyra Jarienė, doc. dr. Jurgita Kulaitienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, akademinė etika, plagijavimas, plagiatas, pagarbos intelektinei nuosavybei norma, intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principas.

2018-10-25 pareiškėjos E. Jarienė ir J. Kulaitienė pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2019-03-27 sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas panaikino kontrolieriaus sprendimą.
2019-04-26 kontrolierius pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2018-09-28
Nr. SP-8
Dėl prof. dr. Vilmos Atkočiūnienės akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, akademinė etika, plagijavimas, plagiatas, pagarbos intelektinei nuosavybei norma, intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principas.

2018-09-28
Nr. SP-7
Dėl 2018 m. sausio 29 d. pradėto tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėjai: K. Kapočiūtė, G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos institutas, visuomeninė veikla, studijų vykdymas, draudimas teikti informaciją, Lygių galimybių kontrolierius, tyrimo nutraukimas.
2018-08-27
Nr. SP-6
Dėl 2018 m. kovo 20 d. pradėto tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: baigiamoji praktika, studijų pasiekimų vertinimas, tyrimo nutraukimas.
2018-08-07
Nr. SP-5
Dėl 2015 m. sausio 7 d. pradėto tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, studijų sutartis, piniginė skola, informacijos nepateikimas, tyrimo nutraukimas.
2018-06-25
Nr. SP-4
Dėl Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: akademinės etikos ar kita ginčų nagrinėjimo komisija, procedūrų pažeidimai, kompetencijos ribos, atsakingumo principas.
2018-05-25
Nr. SP-3
Dėl Ž. M. 2018 m. vasario 12 d. skundo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: dokumentų klastojimas, suklastotų dokumentų pateikimas, kontrolieriaus sprendimai, institutas.
2018-03-14
Nr. SP-2
Dėl Petro Baršausko ir Tado Šarapovo akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėjai: K. Kapočiūtė, G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Petras Baršauskas, Tadas Šarapovas, Aurelijus Cvilikas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, monografija disertacijos pagrindu, autorių indėlis, akademinio sąžiningumo principas, akademinė etika, elgesys, nesuderinamas su akademinės etikos vertybėmis.

2018-04-16 pareiškėjai P. Baršauskas ir T. Šarapovas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2018-04-19 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą atsisakė priimti.
2018-04-26 pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-04-19 nutarties.
2018-04-27 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė pareiškėjų skundą ir bylą perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2018-06-19 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad Pareiškėjų „skundo priėmimo stadijoje nebuvo pagrindo pripažinti, kad [skundžiamas] sprendimas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu“, dėl to panaikino pirmos instancijos teismo sprendimą ir grąžino skundo priėmimo klausimą spęsti iš naujo.
2018-10-01 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas nutraukė bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.
2018-10-08 atskiruoju skundu pareiškėjai apskundė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-10-01 nutartį. Byla perduota Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2018-11-20 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino pareiškėjų skundą ir grąžino bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2019-03-07 bylos nagrinėjimas sustabdytas iki bus išnagrinėtas apeliacinis skundas dėl kontrolieriaus 2017 m. sprendimo Nr. SP-22.

2018-02-20
Nr. SP-1
Dėl prof. Algio Krupavičiaus ir dokt. Vitalijos Simonaitytės akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėjai: G. Litvinaitytė, R. Juras)Reikšminiai žodžiai: prof. dr. Algis Krupavičius, dokt. Vitalija Simonaitytė, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, akademinė etika, plagijavimas, plagiatas, pagarbos intelektinei nuosavybei norma, intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principas.

2018-03-16 Pareiškėjai A. Krupavičius ir V. Simonaitytė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo ir prašymą taikyti užtikrinimo priemonę bei priteisti moralinę žalą.
2018-02-20 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą atsisakė priimti.
2018-04-03 pareiškėjai pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018-03-20 nutarties.
2018-04-05 Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundą ir bylą perdavė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2018-05-08 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjų skundą tenkino iš dalies ir grąžino skundo priėmimo klausimą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2018-05-15 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė pareiškėjų skundą, atmetė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių (Kontrolieriaus sprendimo galiojimo sustabdymo) taikymo.
2018-06-12 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė patikslintą pareiškėjų skundą, atmetė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių (uždraudimo skelbti viešai Kontrolieriaus sprendimą) taikymo.
2018-09-11 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjų A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės skundą.
2018-10-10 pareiškėjai pateikė apeliacinį skundą dėl 2018-09-11 sprendimo panaikinimo. Byla perduota Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2017 m.
2017-12-28
Nr. SP-27
Dėl Irenos Baliulės akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, I. Baliulė, akademinė etika, plagijavimas, plagiatas, mokslinis straipsnis, magistro darbas.

2018-01-30 Pareiškėja I. Baliulė pateikė skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijai dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2018-03-02 sprendimu Lietuvos administracinių ginčų komisija bylą pagal pareiškėjos I. Baliulės skundą nutraukė kaip neteismingą Lietuvos administracinių ginčų komisijai.

2017-12-22
Nr. SP-26
Dėl T. G. 2017 m. spalio 26 d. skundo
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: dokumentų klastojimas, prašymų ir skundų nagrinėjimas, dokumentų registravimas.

2017-11-28
Nr. SP-25
Dėl Ž. M. 2017 m. rugpjūčio 11 d. ir I. B. 2017 m. rugpjūčio 22 d.skundų
(Sprendimo rengėjai: R. Juras, G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: leidyba, leidinių tvirtinimo tvarka, procedūrų pažeidimai, leidinių recenzavimas, institucinė prieskyra.

2018-02-05 Pareiškėjas Ž. M. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2018-02-07 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą atsisakė priimti.
2018-02-12 Pareiškėjas Ž. M. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą.
2018-02-12 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė atskirąjį skundą ir bylos medžiagą persiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2018-04-26 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir grąžino bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2018-11-27 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo atmetė.

2017-11-28
Nr. SP-24
Dėl Lietuvių kalbos instituto direktorės prof. dr. Jolantos Zabarskaitės akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos institutas, direktorė prof. dr. Jolanta Zabarskaitė, Lietuvos mokslo taryba, parama leidiniams išleisti, tausus išteklių vartojimas, sąžiningumas, skaidrumas, teisingumas.

2017-12-29 Pareiškėja Jolanta Zabarskaitė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo.
2018-01-05 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą atsisakė priimti.
2018-01-25 Pareiškėja  Jolanta Zabarskaitė pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundą.
2018-01-26 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė atskirąjį skundą ir bylos medžiagą persiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2018-04-05 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir grąžino bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2018-07-05 sprendimu Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjos Jolantos Zabarskaitės skundą tenkino pilnai ir panaikino Kontrolieriaus sprendimą motyvuodamas tuo, kad Pareiškėja nebuvo tinkamai informuota apie tyrimą dėl jos galimai padarytų akademinės etikos pažeidimų.

2017-11-08
Nr. SP-23
Dėl 2017 m. liepos 21 d. pradėto tyrimo nutraukimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, asmens diskriminavimas pažiūrų ir įsitikinimų pagrindu, informacijos nepateikimas, neatvykimas, tyrimo nutraukimas.
2017-10-17
Nr. SP-22
Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimo. Sprendimo 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas.
(Sprendimo rengėjai: G. Litvinaitytė, R. Juras)Reikšminiai žodžiai: Petras Baršauskas, habilitacinis mokslo laipsnis, habilitacija, akademinio sąžiningumo principas, intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principas, plagiatas, sutaptis.

2017-11-16 Pareiškėjas Petras Baršauskas pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl Kontrolieriaus sprendimo panaikinimo
2017-11-17 Pareiškėjas Petras Baršauskas pateikė prašymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl reikalavimo priemonių taikymo – Kontrolieriaus sprendimo galiojimo sustabdymo.
2017-11-24 nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas tenkino pareiškėjo Petro Baršausko prašymą dėl reikalavimo priemonių taikymo ir nusprendė sustabdyti Kontrolieriaus sprendimo galiojimą iki galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos.
2017-12-01 Kontrolierius pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-11-24 nutarties panaikinimo.
2018-01-11 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Kontrolieriaus skundą tenkino. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017-11-24 nutartį panaikino. Pareiškėjo P. Baršausko prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.
2018-01-17 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija atlikusi tyrimą pagal Kontrolieriaus pateiktą medžiagą nusprendė, kad P. Baršauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).
2018-02-28 Pareiškėjas P. Baršauskas pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimo panaikinimo.
2018-03-28 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo atmetė pareiškėjo Petro Baršausko skundą.
2018-05-02 pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą dėl 2018-03-28 sprendimo panaikinimo
2018-05-02 nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas priimtas ir byla perduota Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2017-09-26
Nr. SP-21
Dėl Kazimiero Simonavičiaus universiteto skundo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė, R. Juras)Reikšminiai žodžiai: Institucinė prieskyra, afiliacija, akademinė laisvė, mokslinis mobilumas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
2017-08-22
Nr. SP-20
Dėl Linos Žitkutės akademinės etikos pažeidimo ir Brigitos Gerulaitienės elgesio nesuderinamo su akademinės etikos vertybėmis
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Administracinių nusižengimų kodekso 123 straipsnis; mokslo darbų pirkimas; Lina Žitkutė; Brigita Gerulaitienė; akademinė etika; sąžiningumo principas; elgesys, nesuderinamas su akademinės etikos vertybėmis.
2017-07-11
Nr. SP-19
Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus Petro Baršausko ir Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisijos akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėjai: K. Pažusytė, G. Litvinaitytė, R. Juras)Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, rektorius Petras Baršauskas, Universitetinės akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų komisija, akademinė etika, akademinės laisvės ir atsakomybės principas, etiškas bendruomenės tarpusavio santykių principas.
2017-06-28
Nr. SP-18
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dailės akademijos UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra; akademinės etikos kodeksas; akademinė etika; viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas; interesų konfliktas; sąžiningumo principas; etiški akademinės bendruomenės santykiai.
2017-06-15
Nr. SP-17
Dėl R. B. 2017 m. sausio 10 d. pranešimo
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetas; anoniminis skundas; mokslo ir studijų institucijos etikos savireguliacija; akademinė etika.

2017-06-14
Nr. SP-16
Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato pažeidimo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universitetas, Senatas, Akademinės etikos kodeksas, procedūrų pažeidimas, Etikos ir ginčų komisija, ginčų nagrinėjimo komisija.

2017-06-05
Nr. SP-15
Dėl T. G. 2017 m. balandžio 7 d. skundų
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universitetas, Filosofijos katedra, asmenų aptarnavimo tvarka, procedūrų pažeidimai.
2017-05-19
Nr. SP-14
Dėl Ž. M. 2017 m. vasario 14 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslo taryba, leidyba, leidinys, finansavimas, paraiška, parama.

2017-06-19 Pareiškėjas Ž. M. pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.
2017-07-18 Vyriausioji administracinių ginčų komisija priėmė sprendimą Ž. M. skundą tenkinti. Panaikinti 2017-05-19 sprendimą Nr. SP-14 ir įpareigoti Tarnybą Ž. M. skundą dėl galimo L. V. akademinės etikos pažeidimo išnagrinėti iš naujo.

2017-05-12
Nr. SP-13
Dėl R. K. 2017 m. sausio 16 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Visuomenės sveikatos fakultetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra, priėmimo ir atestacijos komisija, konkursas, docento pareigybė, akademinė etika, interesų konfliktas.

2017-06-30 pareiškėjas R. K. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2017-11-14 Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė pareiškėjo R. K. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

2017-05-10
Nr. SP-12
Dėl K. S. 2017 m. vasario 8 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, doktorantūros studijos, daktaro laipsnis, daktaro disertacija, recenzija, akademinės etikos vertybės.

2017-05-09
Nr. SP-11
Dėl M. Š. 2017 m. vasario 10 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Mykolo Riomerio universitetas, Teisės fakultetas, teisės ištęstinės studijos, koleginės studijos, kolegijos absolventų priėmimas, bakalauro studijos, akademinių kreditų pripažinimas / įskaitymas.

2017-04-18
Nr. SP-10
Dėl Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos kultūros tyrimų institutu ir Europos humanitariniu universitetu filosofijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Europos humanitarinis universitetas, konkursas į doktorantūros studijas, motyvacinis pokalbis, komitetas, atrankos kriterijus, įvertinimas, objektyvumo principas, lygių teisių dalyvauti konkursuose, sąžiningos konkurencijos principai.

2017-05-17 Vytauto Didžiojo universiteto su Lietuvos kultūros tyrimų institutu ir Europos humanitariniu universitetu filosofijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto nariai (D. Jonkus, G. Mažeikis, A. Sverdiolas, A. Žukauskaitė, R. Miniankou, T. Shchyttsova, A. Ousmanova) pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2017-05-24 teismas skundą (prašymą) atsisakė priimti.
2017-05-31 D. Jonkus ir A. Žukauskaitė pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2017-08-09 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė “D. Jonkaus ir A. Žukauskaitės atskirąjį skundą tenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjų skundo priėmimo klausimą pirmosios instanticjos teismui nagrinėti iš naujo”.
2017-10-30 Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė nutraukti administracinė bylą pagal pareiškėjų D. Jonkaus, G. Mažeikio, A. Sverdiolo, A. Žukauskaitės, R. Miniankou, T. Shchyttsovos, A. Ousmanovos skundą.

2017-04-11
Nr. SP-9
Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studento Tomo Griškevičiaus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universitetas, Filosofijos katedra, studentas Tomas Griškevičius, etikos kodeksas, paskaitų ir užsiėmimų tvarkos reglamentavimas, Vidaus darbo tvarkos taisyklės.

2017-05-11 pareiškėjas T. G. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2017-05-19 teismas skundą (prašymą) atsisakė priimti.
2017-06-02 T. G. pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2017-07-26 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė “Pareiškėjo T. G. atskirojo skundo netenkinti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą”.

2017-03-27
Nr. SP-8
Dėl Aleksandro Zotovo, lektorės dokt. Lauros Aidukienės, lektoriaus Mangirdo Morkūno ir prof. dr. Gedimino Černiausko akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Mykolo Romerio universitetas, Ekonomikos ir finansų valdymo fakultetas, Aleksandras Zotovas, lektorė dokt. Laura Aidukienė, lektorius Mangirdas Morkūnas, prof. dr. Gediminas Černiauskas, išankstinių atsiskaitymų organizavimo / vykdymo tvarka, egzaminavimas, IS „Studijos“, akademinės etikos, sąžiningumo principai.

2017-03-20
Nr. SP-7
Dėl D. I. 2016 m. lapkričio 24 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos akademija, Farmacijos fakultetas, procedūrų pažeidimas, profesinė kvalifikacija, akademinė kvalifikacija, Europos Sąjungos teisės principai, Studijų kokybės vertinimo centro pripažinimas, užsienio universitetai.

2017-04-19 pareiškėjas D. I. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2017-04-28 teismas skundą (prašymą) atsisakė priimti.

2017-03-02
Nr. SP-6
Dėl akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų Kauno technologijos universitete
(Sprendimo rengėja: K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, rektorius Petras Baršauskas, docentas Raimondas Kuodis, rektoriaus rinkimai, studijų procesas, taupus išteklių vartojimas, skaidrumas, sąžiningumas, teisingumas.

2017-02-27
Nr. SP-5
Dėl atestavimo ir viešo konkurso vykdymo Lietuvos kultūros tyrimų institute
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Mokslo taryba, atestacija, konkursas, vertinimo išvados, balsavimo rezultatai, objektyvumo, teisingumo ir skaidrumo pricipai, procedūrų pažeidimai.

2017-02-21
Nr. SP-4
Dėl Marijampolės kolegijos direktoriaus Vaidoto Viliūno akademinės etikos pažeidimų
(Sprendimo rengėja: G. Litvinaitytė)

Reikšminiai žodžiai: Marijampolės kolegija, Marijampolės kolegijos direktorius Vaidotas Viliūnas, akademinė etika, akademinės etikos kodeksas, akademinė bendruomenė, interesų konfliktas, lygių teisių dalyvauti konkurse, atsakingumo, atskaitingumo, sąžiningumo principai.

2017-01-18
Nr. SP-3
Dėl T. G. 2016 m. spalio 14 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Filosofijos katedra, doc. dr. Deimantas Karvelis, doc. dr. Liutauras Degėsys, dr. Jolanta Saldukaitytė, akademinės etikos principas.

2017-01-10
Nr. SP-2
Dėl Vytauto Didžiojo universiteto 2016 m. rugpjūčio 1 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: K. Kapočiūtė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno Technologijos universitetas, akademinio sąžiningumo principas, GIFTed.comm programa, Academia Cum Laude programa.

2017-01-10
Nr. SP-1
Dėl P. Ū. 2016 m. spalio 6 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: E. Buožytė, K. Pažusytė)

Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, konkursas į doktorantūros studijas, rektorius, apeliacija, apeliacijos komisija, doktorantūros komisija, konkursinis darbas.

2016 m.
2016-11-29
Nr. SP-26
Dėl priėmimo į Vilniaus universiteto antrosios pakopos psichologijos studijas tvarkos
(Sprendimo rengėjos: E. Buožytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, antrosios pakopos studijų programa, konkursinis balas, papildomi balai, kreditai, sąžiningos konkurencijos principas, lygių teisių dalyvauti konkursuose principas.
2016-11-22
SP-25
Dėl K. S. 2016 m. rugsėjo 12 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: E. Buožytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros studijų ir etnologijos katedra, katedros posėdis, atestacija, doktoranto vadovas, protingas terminas.
2016-11-22
SP-24
Dėl Vytauto Didžiojo universiteto etnologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros procedūrų
(Sprendimo rengėjos: E. Buožytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Kultūros studijų ir etnologijos katedra, doktorantūra, doktorantas, mokslinis vadovas, atestacija.
2016-11-11
SP-23
Dėl Vilniaus dailės akademijos rektoriaus ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto personalo įvykdytų procedūrų pažeidimų
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, vertinimo tvarka, akademinė skola, apeliacija, apeliacinė komisija.
2016-10-13
SP-22
Dėl baigiamojo darbo vertinimo ir apeliacijos pateikimo tvarkos Mykolo Romerio universitete
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Viešosios teisės institutas, baigiamasis darbas, apeliacija, darbo vadovas, Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinė komisija, recenzija, vertinimas, patikimumo, aiškumo ir skaidrumo principai.
2016-10-11
Nr. SP-21
Dėl K. S. 2016 m. liepos 12 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, magistro studijos, motyvacinis pokalbis, komisija, vertinimo kriterijai, motyvacinio pokalbio tvarka, objektyvumo principas.
2016-10-10
Nr. SP-20
Dėl G. B. 2016 m. gegužės 24 d. skundo
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, Mykolo Romerio universitetas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, brandos atestatas, vidurinė mokykla.
2016-10-03
Nr. SP-19
DĖL MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Mykolo Romerio universitetas, akademinė skola, studijų sutartis, klausytojas, skolos perlaikymas.

2016-10-18 pareiškėjas G. S. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2016-11-14 teismas skundą (prašymą) atsisakė priimti.
2017-01-18 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė “Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 14 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo G. S. atskirąjį skundą atmesti”.

2016-09-27
Nr. SP-18
DĖL J. L. 2016 M. LIEPOS 5 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, priėmimas į doktorantūros studijas, objektyvus ir skaidrus konkursas, atrankos kriterijai, konkursinis balas, konkursinė eilė.
2016-08-08
Nr. SP-17
DĖL KOMUNIKACIJOS KRIZĖS METU KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE TVARKOS APRAŠO TAIKYMO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, komunikacijos krizė, plagijavimas, akademinio sąžiningumo principas, akademinės laisvės ir atsakomybės principas.
2016-08-08
Nr. SP-16
DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO SENATO SUDĖTIES
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, Senatas, rinkimo tvarka, pagrindinės pareigos.
2016-07-07
Nr. SP-15
DĖL D. Š. 2016 M. BALANDŽIO 11 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslo taryba, projektas, semantika, akademinė etika.
2016-06-13
Nr. SP-14
DĖL ATESTAVIMO IR VIEŠO KONKURSO VALSTYBINIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRE VYKDYMO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras, vyriausiasis mokslo darbuotojas, konkurso ir atestacijos komisija, kandidatas, minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, pagrindiniai kriterijai.
2016-05-17
Nr. SP-13
DĖL VIOLETOS ŠLEKIENĖS IR LORETOS RAGULIENĖS STRAIPSNIO ANGLŲ KALBA
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Loreta Ragulienė, Violeta Šlekienė, Šiaulių universitetas, straipsnis, bakalauro darbas, pažodinis vertimas.
2016-05-13
Nr. SP-12
SPRENDIMAS DĖL PROCEDŪRŲ PAŽEIDIMO ORGANIZUOJANT VIEŠĄJĮ KONKURSĄ MARIJAMPOLĖS KOLEGIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Marijampolės kolegija, konkursas, lygių teisių dalyvauti konkursuose principas, viešo konkurso principas, pretendentas.
2016-05-05
Nr. SP-11
DĖL KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBOS SUDARYMO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas (KTU), Taryba, Senatas, sudarymas, patvirtinimas, akademinė bendruomenė, savivalda.
2016-04-11
Nr. SP-10
DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS AKADEMINĖS TARYBOS
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Panevėžio kolegija, Akademinė taryba, pirmininkas, neeilinis posėdis, procedūros.
2016-03-31
Nr. SP-9
DĖL AKADEMINIO SĄŽININGUMO PRINCIPO PAŽEIDIMO R. ŽUKIENĖS MOKOMOJOJE KNYGOJE „LIETUVIŲ KALBA UŽSIENIEČIAMS: TEORIJA IR PRAKTIKA“
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: užduotys, mokomoji knyga, sutaptys, atestacija, saviplagiatas, akademinio sąžiningumo principas.
2016-03-25
Nr. SP-8
DĖL P. K. 2016 M. SAUSIO 4 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, studijų sutartis, studijų sutarties nutraukimas, išbraukimas iš studentų sąrašų, elektroninis laiškas.
2016-03-22
Nr. SP-7
DĖL M. Š. 2016 M. VASARIO 15 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Mykolo Romerio universitetas, rašto darbas, apeliacija, vertinimo kriterijai.

2016-03-24 pareiškėjas M. Š. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2016-06-01 Vilniaus apygardos administracinis teismas nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu.

2016-03-04
Nr. SP-6
DĖL LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS, VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO, KLAIPĖDOS UNIVERSITETO IR ŠIAULIŲ UNIVERSITETO BENDRAI VYKDOMŲ STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ Į VAIDYBOS, ESTRADOS MENO IR TEATRO REŽISŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS ORGANIZAVIMO IR VERTINIMO 2015 M.
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: LAMA BPO, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, studijų programos, komisija, stojamieji egzaminai, vertinimai.
2016-03-03
Nr. SP-5
DĖL DANIELIAUS BOLOTINO BAIGIAMOJO BAKALAURO DARBO
(Sprendimo rengėjos: G. Šeškevičiūtė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Danielius Bolotinas, baigiamasis darbas, rašto darbų pirkimas, UAB „Studium Generale“.
2016-02-05
Nr. SP-4
DĖL E. Ž. 2016 M. SAUSIO 11 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėjos: Z. Klumbytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: konkursas, Panevėžio kolegija, Akademinė taryba, Panevėžio kolegijos taryba, balsavimas, kandidatų vertinimas.
2016-01-26
Nr. SP-3
DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS TARYBOS NARIŲ ATŠAUKIMO IŠ TARYBOS NARIŲ
(Sprendimo rengėjos: Z. Klumbytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Panevėžio kolegija, Akademinė taryba, Kolegijos taryba, kreipimasis, narių atšaukimas.
2016-01-14
Nr. SP-2
DĖL J. P. 2015 M. LAPKRIČIO 6 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Tarybos pirmininkas, savanoris, savanoriška veikla, darbuotojas.
2016-01-04
Nr. SP-1
DĖL LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO VALDYMO ORGANŲ VEIKSMŲ
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Taryba, patvirtinimas, Senatas, akademinė bendruomenė, savivalda, rektorius, kadencija.

2016-01-13 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.
2016-01-27 Vyriausioji administracinių ginčų komisija priėmė sprendimą bylą pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto skundą nutraukti kaip nepriskirtą komisijai.
2016-02-04 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2016-02-12 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą nepriimti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto skundo.
2016-02-23 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pateikė skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2016-08-31 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė “Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartį palikti nepakeistą”.

2015 m.
2015-12-17
Nr. SP-25
DĖL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO ANTANO GUSTAIČIO AVIACIJOS INSTITUTO STUDENTŲ MOKOMOSIOS PRAKTIKOS
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU), A. Gustaičio aviacijos institutas, studentų praktika, studijų trukmė.
2015-12-16
Nr. SP-24
DĖL LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO VYRIAUSIOJO MOKSLO DARBUOTOJO PROF. ANTANO ANDRIJAUSKO LEIDINIŲ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, A. Andrijauskas, mokslo darbai, plagiatas, sutaptys, saviplagiatas, atestacija.
2015-10-23
Nr. SP-23
DĖL ATESTAVIMO IR VIEŠO KONKURSO KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE VYKDYMO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas (KTU), inžinerinė mechanika, atestavimas, atestacijos ir konkurso komisija, kvalifikaciniai reikalavimai, viešas konkursas, vertinimas.
2015-10-23
Nr. SP-22
DĖL V. G. DISERTACIJOS „AMŽIAUS IR SPORTINIO RENGIMO POVEIKIS KREPŠININKŲ RAUMENŲ NUOVARGIUI IR ŠOKLUMUI“
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sporto universitetas (LSU), disertacija, plagiatas, ekspertų grupė.
2015-10-05
Nr. SP-21
DĖL P. Ū. 2015 M. RUGPJŪČIO 19 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vilniaus universitetas (VU), rezidentūros studijos, motyvacinis pokalbis, vertinimo kriterijai.

2015-10-14 pareiškėjas P. Ū. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2016-04-04 teismas priėmė sprendimą pareiškėjo skundą atmesti.
2016-04-17 pareiškėjas P. Ū. pateikė skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2017-07-04 teismas priėmė sprendimą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo P. Ū. apeliacinį skundą atmesti.

2015-09-24
Nr. SP-20
DĖL ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETO PROF. P. PUNIO IR PROF. A. POVILAIČIO AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMŲ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU), P. Punys, A. Povilaitis, Lietuvos mokslų akademija, Vandens problemų taryba (VPT), Vandens išteklių naudojimo komisija, Akademinės etikos kodeksas.
2015-08-20
Nr. SP-19
DĖL VŠĮ EUROPOS HUMANITARINIO UNIVERSITETO PROFSĄJUNGOS 2015 M. VASARIO 20 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Europos humanitarinis universitetas (EHU), Statutas, kviestiniai dėstytojai, konkursas, rektorius.
2015-08-07
Nr. SP-18
DĖL P. Ū. 2015 M. GEGUŽĖS 6 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), rezidentūros studijos, dienynas, įskaitų knygelė, ciklas, akademinė skola, medicinos praktika, rezidentūros komitetas, rezidentūros komisija, pašalinimas iš studijų.

2015-08-19 pareiškėjas P. Ū. pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai
2015-09-21 Vyriausioji administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi skundą, priėmė sprendimą P. Ū. skundą atmesti.
2015-10-14 pareiškėjas P. Ū. pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2016-04-04 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.
2017-12-13 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė P. Ū. apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 4 d. sprendimą.

2015-06-26
Nr. SP-17
DĖL JONO MOCKEVIČIAUS 2015 M. SAUSIO 29 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėjos: I. Vėjalytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Kauno technologijos universitetas, transporto inžinerija, informacija, autonomija.
2015-06-25
Nr. SP-16
DĖL FILOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS STUDIJŲ KONKURSO REZULTATŲ IR MAGISTRO DARBO GYNIMO VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETE
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbos institutas, doktorantūros studijos, pretendentų įvertinimas, podiplominės studijos, magistro tezės, komisija.
2015-06-05
Nr. SP-15
DĖL VIKTORO DEVEIKIO 2015 M. KOVO 16 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Zootechnika, traninių perų, bitinių perų ir bičių skaičiai, traninių perų panaudojimo metodika.
2015-06-03
Nr. SP-14
DĖL ANDREJAUS JEREŠIŪNO 2015 M. KOVO 2 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėjos: I. Vėjalytė, K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, akademinė etika, metodinė priemonė, praktikos darbai.
2015-05-25
Nr. SP-13
DĖL VIDOS STANIULIENĖS MOKOMOSIOS PRIEMONĖS
(Sprendimo rengėjos: K. Pažusytė,  G. Šeškevičiūtė)Reikšminiai žodžiai: Klaipėdos valstybinė kolegija, V. Staniulienė, akademinė etika, akademinis sąžiningumas.
2015-05-15
Nr. SP-12
DĖL AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ PAŽEIDIMŲ MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETE
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Mykolo Romerio universitetas, T. Sudnickas, A. Monkevičius, baigiamųjų magistro darbų gynimas ir vertinimas, nešališkumo principas, Etikos kodeksas. 
2015-05-05
Nr. SP-11
DĖL VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO STUDENTO V. M. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, studijų įmoka, studijų sąnaudų mokestis, skola, studijų sutartis. 
2015-04-29
Nr. SP-10
DĖL JURGIO SAMULEVIČIAUS SKUNDO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Senatas, Statutas, terminuota darbo sutartis, vyresnis kaip 65 metų.
2015-03-31
Nr. SP-9
DĖL AKADEMINĖS ETIKOS PRINCIPO PAŽEIDIMO STRAIPSNYJE „A STUDY OF STRESS AFFECTING POLICE OFFICERS IN LITHUANIA“
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: G. Žukauskas, B. Burba, O. Rukšėnas, V. Grigaliūnienė, J. T. Mitchell, žurnalas „International Journal of Emergency Mental Health“, straipsnis „Policijos pareigūnų stresas“, straipsnis „Stress of Police Officers in Lithuania“, magistro baigiamasis darbas, autorystė, sutaptys, plagijavimas.
2015-03-31
Nr. SP-8
DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DĖSTYTOJŲ BRONIAUS MASKULIŪNO IR DŽIULJETOS MASKULIŪNIENĖS AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, B. Maskuliūnas, D. Maskuliūnienė, tarnybinė komandiruotė, Bulgarija, Meksika, Erasmus programa, IBBY kongresas.
2015-03-24
Nr. SP-7
DĖL ATESTAVIMO IR VIEŠO KONKURSO KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOJE VYKDYMO
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Kauno technikos kolegija, konkursas, komisija, kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimas.
2015-03-20
Nr. SP-6
DĖL ALGIO JOČIO 2015 M. VASARIO 9 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, profesorius, akademinė etika, informacija, konkursas.
2015-03-19
Nr. SP-5
DĖL AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMŲ RAMUTĖS GAUČAITĖS, AUŠROS KAZLAUSKIENĖS, ERIKOS MASILIAUSKIENĖS, RASOS POCEVIČIENĖS IR KRISTINOS RŪDYTĖS LEIDINIŲ SERIJOJE „SAVIVALDUS MOKYMASIS – MOKYMASIS GYVENIMUI“
(Sprendimo rengėja – L. Tauginienė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, R. Gaučaitė, A. Kazlauskienė, E. Masiliauskienė, R. Pocevičienė, K. Rūdytė, akademinė etika, plagijavimas, metodinės priemonės, projektinė veikla.

2015-04-17 pateiktas bendras autorių skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
2015-04-24 teismas skundą atsisakė priimti.
2015-04-30 paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2015-07-10  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį, kuria pareiškėjų skundą tenkino iš dalies, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-04-24 nutartį panaikino ir perdavė pareiškėjų skundo priėmimo klausimą I instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2015-11-03 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą iš dalies patenkinti pareiškėjų skundą.
2015-11-16 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2016-08-25 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį atsakovo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus apeliacinį skundą atmesti.

2015-03-03
Nr. SP-4
DĖL R. M. 2014 M. GRUODŽIO 4 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos Respublikos ambasada Lenkijos Respublikoje, dvikalbis leidinys, konferencija.
2015-02-20
Nr. SP-3
DĖL DARIAUS MILČIAUS IR BENDRAAUTORIŲ AKADEMINĖS ETIKOS PRINCIPO MOKSLINĖJE VEIKLOJE PAŽEIDIMŲ
(Sprendimo rengėja – L. Tauginienė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos energetikos institutas, Darius Milčius, akademinė etika, mokslinė veikla, savęs plagijavimas, sukčiavimas.

2015-03-20 D. Milčius kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.
2015-11-09 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą D. Milčiaus skundą patenkinti.
2015-11-23 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2016-12-20 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė “Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos apeliacinį skundą atmesti”.

2015-02-02
Nr. SP-2
DĖL DARIAUS MAŽINTO AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMŲ
(Sprendimo rengėja – L. Tauginienė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), D. Mažintas, akademinė etika, dokumentų klastojimas, aukštasis išsilavinimas.
2015-01-07
Nr. SP-1
DĖL STUDENTO U. R. IŠBRAUKIMO IŠ ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STUDENTŲ SĄRAŠŲ
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, studentų sąrašas, nuolatinės studijos, studijų sutartis, egzaminų sesija.
2014 m.
2014-12-23
Nr. SP-18
DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO DOC. DR. IRENOS BALIULĖS AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMŲ
(Sprendimo rengėjos: K. Pažusytė,  I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas (ŠU), I. Baliulė, akademinė etika, plagijavimas, mokslinis straipsnis, magistro darbas.

2015-01-19 I. Baliulė pateikė skundą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai.
2015-02-03 Vyriausioji administracinių ginčų komisija, išnagrinėjusi skundą, priėmė sprendimą I.Baliulės skundą atmesti.
2015-02-24 I. Baliulė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.
2015-11-09 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą I. Baliulės skundą patenkinti.
2015-11-23 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2017-04-10 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė “Pareiškėjos Irenos Baliulės ir atsakovo Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos apeliacinius skundus atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. lapkričio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą”.

2014-12-22
Nr. SP-17
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO SVEIKATOS IR SPORTO CENTRO DĖSTYTOJŲ IR ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universiteto sveikatos ir sporto centras (VU SSC), R. Žilinskienė, L. Galkutė, A. Matulaitė, L. Samsonienė, akademinė etika, taikomoji fizinė veikla, dalyko aprašas, koordinuojantis dėstytojas, baigiamasis darbas, studijų programų reglamentas, vertinimas, studijų kokybė.

2015-01-05 L. Galkutė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2015-01-06 L. Samsonienė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2015-01-07 ir 2015-01-13 teismas skundus atsisakė priimti.
2015-01-26 L. Samsonienė pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2015-03-18 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį, kuria nusprendė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015-01-13 nutartį panaikinti ir perduoti pareiškėjos L. Samsonienės skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
2016-01-06 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą pareiškėjos L. Samsonienės skundą patenkinti iš dalies.
2016-01-20 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2016-12-12 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė „Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. sausio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.“

2014-12-22
Nr. SP-16
DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO EDUKOLOGIJOS FAKULTETO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KATEDROS LEKTORIAUS A. DŽIUVĖS NEATESTAVIMO UŽ KADENCIJĄ IR PAREIGOMS
(Sprendimo rengėjos: D. Urbonė, I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, atestacija už kadenciją ir pareigoms, Etikos kodeksas, atestavimo nuostatai,  dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisija, kvalifikaciniai reikalavimai.
2014-12-12
Nr. SP-15
DĖL REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMOS PAKEITIMO
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, rezidentūros studijos, profesinė kvalifikacija.
2014-12-03
Nr. SP-14
DĖL VŠĮ EUROPOS HUMANITARINIO UNIVERSITETO PROREKTORIAUS B. GAILIAUS PASKYRIMO Į PAREIGAS
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Europos humanitarinis universitetas (EHU), Statutas, rektorius, prorektorius, Valdančioji taryba, konkursas.
2014-10-09
Nr. SP-13
DĖL ATRANKOS Į ANTRAEILES (NEPAGRINDINES) VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTO MEDICINOS ISTORIJOS IR ETIKOS SKYRIAUS ASISTENTO PAREIGAS
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas, E. Gefenas, R. Stukas, antraeilės (nepagrindinės) pareigos, atranka, kvalifikaciniai reikalavimai.
2014-10-08
Nr. SP-12
DĖL ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KVALIFIKACINĖS KOMISIJOS IR UNIVERSITETO ADMINISTRACIJOS VEIKSMŲ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinė komisija, baigiamasis darbas, gynimas, įvertinimas, apeliacija.

2014-11-14 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2015-09-29 Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė sprendimą skundą patenkinti.
2015-10-14 Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2017-02-24 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti.

2014-09-26
Nr. SP-11
DĖL DOVILĖS POCIŪTĖS 2014 M.BIRŽELIO 30 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (VTDK), konkursas, atestacija, komisija.
2014-09-10
Nr. SP-10
DĖL LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO DIREKTORĖS JOLANTOS ZABARSKAITĖS
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalbos institutas (LKI), Jolanta Zabarskaitė, mokslinės veiklos etika, konkursas, mokslinių darbų sąrašas, tiesos siekimo principas.

2014-10-02 J. Zabarskaitė pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2014-10-09 teismas skundą atsisakė priimti.
2015-01-26 J. Zabarskaitė padavė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2015-02-25 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį, kuria nusprendė J. Zabarskaitės atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-10-09 nutartį palikti nepakeistą. 

2014-08-29
Nr. SP-9
DĖL PANEVĖŽIO KOLEGIJOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS 2014 M. BIRŽELIO 1 D. SKUNDO
(Sprendimo rengėja – I. Vėjalytė)Reikšminiai žodžiai: Panevėžio kolegija, kolegijos direktorius, E. Žukauskas, akademinė taryba, rinkimai.
2014-08-29
Nr. SP-8
DĖL RASOS POCEVIČIENĖS SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, atestacijos komisija, nuostatai, metodinės priemonės, kvalifikaciniai reikalavimai, plagiatas, citavimas, Etikos komisija, ekspertų komisija.
2014-07-11
Nr. SP-7
DĖL A. G. 2014 M. BALANDŽIO 9 D. SKUNDO 
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), lygios teisės dalyvauti konkursuose, viešo konkurso principai, pretendentas, personalo tarnyba.
2014-06-20
Nr. SP-6
DĖL ARKADIJAUS KISELIOVO SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, A. Gudavičius, V. Laurutis, K. Župerka, L. Paulauskas, etikos kodeksas, atestacija, Senatas.
2014-06-10
Nr. SP-5
DĖL IRENOS RAMANECKIENĖS SKUNDO DĖL ŠIAULIŲ UNIVERSITETO ATESTACIJOS IR KONKURSO KOMISIJOS 2009 M. BIRŽELIO 17 D. SPRENDIMO
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, kvalifikacija, civilinė byla. 
2014-05-26
Nr. SP-4
DĖL IRENOS RAMANECKIENĖS SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ UNIVERSITETĄ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Šiaulių universitetas, akademinė etika, atestacijos ir konkurso komisija, mokslo darbai.
2014-05-22
Nr. SP-3
DĖL ARŪNO SABALIAUSKO SKUNDO PRIEŠ V.A. GRAIČIŪNO AUKŠTĄJĄ VADYBOS MOKYKLĄ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, akademinė etika, studijų įmoka, delspinigiai, studijų sutartis.
2014-04-30
Nr. SP-2
DĖL ANDREJAUS ROLIONOKO SKUNDO DĖL EUROPOS HUMANITARINIO UNIVERSITETO VALDANČIOSIOS TARYBOS SPRENDIMŲ
(Sprendimo rengėja – D. Urbonė)Reikšminiai žodžiai: Europos humanitarinis  universitetas (EHU), Valdančioji taryba, Statutas, rektorius, konkursas.

2014-05-27 EHU pateikė skundą  Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
2015-02-24 teismas priemė sprendimą EHU skundą atmesti.
2015-03-09 EHU pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
2015-12-23 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas EHU apeliacinį skundą atmetė.

2014-01-16
Nr. SP-1
DĖL A. G. SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETĄ 
(Sprendimo rengėja – K. Pažusytė)Reikšminiai žodžiai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), konkursas asistento ir lektoriaus pareigoms, pranešimas apie konkursą, pretendentas, personalo tarnyba.