Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 60
  • 187,296

DUK

KLAUSIMAS:
Mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI) atlieka užsakomuosius tyrimus viešajam sektoriui (toliau – užsakovas). Perdavimo–priėmimo aktu užsakovui perduodama tyrimo ataskaita, tačiau intelektinės nuosavybės teisės lieka MSI. Siekiant tyrimo rezultatų platesnės sklaidos, svarstoma užsakovo tyrimo ataskaitą perdaryti į mokslo publikaciją (pvz., mokslo straipsnį), tačiau MSI nebedirba kai kurie atitinkamą tyrimo ataskaitą rengę tyrėjai (pvz., pakeitė darbovietę, išėjo į pensiją), o kiti MSI likę dirbti ir tyrimo ataskaitą rengę tyrėjai gali neturėti pakankamų kompetencijų savarankiškai perkurti praktikams skirtą tyrimo ataskaitą į mokslo publikaciją. Šiuo atveju kyla klausimas – ar gali tyrėjas, nerengęs užsakovo tyrimo ataskaitos, bet parengęs mokslo publikaciją jos pagrindu, būti mokslo publikacijos bendraautoriumi? 

ATSAKYMAS:
MSI turėtų gauti užsakovo rašytinį leidimą ataskaitos duomenis naudoti mokslinio tyrimo tikslais ir jų pagrindu skelbti mokslo publikacijas, jeigu tokia galimybė nebuvo numatyta užsakymo sutartyje.

Jeigu užsakovas suteikia rašytinį leidimą, tada galima mokslinę dalį dėstyti savo mintimis, papildyti naujais mokslo šaltiniais, atnaujinti empirinius duomenis ir pan., o tyrimo ataskaitą cituoti ta apimtimi, kiek tai būtina. Šiuo atveju autoriai gali būti ne tie patys.

Jeigu užsakovas nesuteikė ar neketina suteikti rašytinio leidimo, tyrimo ataskaita mokslinio tyrimo tikslais nenaudotina.

KLAUSIMAS:
Lenkijoje neseniai buvo pristatytas konferencijos pranešimas, parengtas paskelbtos mokslo publikacijos lietuvių kalba pagrindu. Po pranešimo pristatymo pranešėjas buvo pakviestas parengti skaityto pranešimo pagrindu publikaciją lenkų kalba. Šiuo atveju kyla klausimas – ar ir kokiais atvejais leistina skelbti anksčiau publikuotą mokslo publikaciją kita kalba?

ATSAKYMAS:
Turint omenyje, kad mokslo publikacija lenkų kalba būtų rengiama konferencijos pranešimo  pagrindu, o pranešimas konferencijoje buvo parengtas mokslo publikacijos lietuvių kalba pagrindu, atvejis turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į publikavimo etikos, saviplagiato ir savęs citavimo kontekstą.

Tarptautiniu mastu laikomasi tokios mokslo darbų publikavimo praktikos: siekiant pakartotinai pateikti publikuoti tą patį mokslo darbą, turi būti gaunamas anksčiau paskelbto mokslo darbo leidėjo oficialus leidimas dėl pakartotinio skelbimo (žr. Text-recycling guidelines for editors). Taip pat būsimam leidėjui ir / ar leidinio redaktoriui turėtų būti pateikta informacija apie publikuotą mokslo darbą, kurio visa apimtis ar jo dalys būtų naudojamos rengiamame mokslo darbe lenkų kalba.

Paprastai nei pakartotinai paskelbiant mokslo darbą, kai publikacija yra skirta kitai auditorijai, nei pirminį šaltinį (anksčiau publikuotas mokslo darbas ar jo dalis) neprieštarauja akademinės etikos nuostatoms, jeigu yra gauti anksčiau minėti oficialūs leidimai ir pakartotinėje publikacijoje  pateikiama nuoroda ar paaiškinimas į anksčiau paskelbtą mokslo publikaciją. Tokia pakartotinė publikacija mokslo ir studijų institucijoje turėtų būti registruojama kaip mokslinio teksto vertimas (žr. Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorių).

Vertinant saviplagiato (angl. duplication, text-recycling, self-plagiarism) požiūriu svarbu pažymėti jo sąsają su savęs citavimu. Savęs citavimas, t. y. pateikiant nuorodas į ankstesnę mokslo publikaciją, yra būtinas, tačiau jis turi būti tausus (tiek, kiek to reikia kitoje rengiamoje mokslo publikacijoje).