Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 0
  • 9
  • 162,221

2018-06-25 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Šiaulių universiteto Darbuotojų ir studentų etikos komisijos akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų

Į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą kreipėsi pareiškėjas, prašydamas įvertinti, ar mokslo ir studijų institucijos etikos komisija turi įgaliojimus vertinti Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių pažeidimus, taip pat, ar Etikos komisijos priimti sprendimai yra teisėti.

Kontrolierius, įvertinęs surinktą informaciją, 2018 m. birželio 25 d. priėmė sprendimą SP-4 „Dėl Šiaulių universiteto Darbuotojų ir studentų etikos komisijos akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų”.

Sprendime Kontrolierius pažymėjo, kad Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog Kontrolierius yra valstybės pareigūnas, nagrinėjantis skundus, pranešimus ir savo iniciatyva atliekantis tyrimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų, įtvirtintų mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksuose, pažeidimų. Nei MSĮ, nei Tarnybos Nuostatuose nėra nustatyta kompetencija Kontrolieriui nagrinėti skundus apeliacine tvarka dėl atitinkamos mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos ar kitos ginčų nagrinėjimo komisijos priimtų sprendimų teisėtumo.

Taip pat atkreipė dėmesį, kad nagrinėjant galimus akademinės etikos pažeidimus, būtina atsižvelgti ne tik į akademinės etikos kodeksus, bet ir į Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės aktus. Aktualių teisės aktų nurodymas atitinkamos mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos ar kitos ginčų nagrinėjimo komisijos priimtame sprendime neturėtų būti vertinamas kaip kompetencijos ribų peržengimas. Priešingai, toks nagrinėjimo būdas atskleistų atlikto tyrimo išsamumą, teisėtumą ir teisingumą. Tačiau atlikusi tyrimą, atitinkamos mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos ar kita ginčų nagrinėjimo komisija negali konstatuoti kitų teisės aktų normų, išskyrus akademinės etikos kodeksų, pažeidimų.