Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

Programos

  • 1
  • 146
  • 157,670

2018-03-15 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Petro Baršausko ir Tado Šarapovo akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas atliko tyrimą pagal 2017 m. birželio 16 d. gautą pranešimą dėl Kauno technologijos universiteto ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto akademinės bendruomenės narių galimų akademinės etikos pažeidimų. 2018 m. kovo 14 d. priimtas sprendimas Nr. SP-2 ,,Dėl Petro Baršausko ir Tado Šarapovo akademinės etikos pažeidimų“ paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje.

Kontrolierius, išanalizavęs ir įvertinęs surinktą informaciją, aplinkybes ir teisinį reglamentavimą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, nustatė, kad Petras Baršauskas ir Tadas Šarapovas nesilaikė pareigos laikytis mokslinės ir profesinės etikos normų, o taip pat neužtikrino studijų proceso skaidrumo, sąžiningumo, teisingumo, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybės, nediskriminavimo, atsakingumo, akademinė laisvės, pasitikėjimo, pagarbos, todėl pažeidė Mokslo ir studijų įstatymą.

Atsižvelgdamas į tai, kad nors nebuvo nustatyta, kad Aurelijus Cvilikas būtų buvęs mokslo ir studijų akademinės bendruomenės narys, Kontrolierius pabrėžia, kad A. Cviliko veiksmai sudaro sąlygas iškreipti sąžiningą konkurenciją, blogina aukštojo mokslo įvaizdį ir kokybę. Toks elgesys yra nesuderinamas Mokslo ir studijų įstatymo preambulėje skelbiama mokslo ir studijų misija ir pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis.

Pažymėtina, kad Kontrolierius tyrimo metu keletą kartų kreipėsi į KTU prašydamas pateikti informaciją, reikalingą atlikti tyrimą bei, nurodydamas, kad KTU veiksmai, nepateikiant informacijos, trukdo priimti objektyvų ir išsamų sprendimą, tačiau KTU nepateikė dalies Kontrolieriaus prašytos informacijos, reikalingos tyrimui atlikti.

KTU abejonės dėl Kontrolieriaus prašomos informacijos, reikalingos Kontrolieriaus uždavinių įgyvendinimui ir jo funkcijų vykdymui, ir Kontrolieriaus veiksmų kvestionavimas bei tyrimo vilkinimas, vertintinos kaip Kontrolieriaus veiklos teisėtumo kvestionavimas bei mokslo ir studijų institucijos siekis pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarime Nr. 13/2010-140/2010 pateiktą aukštosios mokyklos autonomijos ir „valstybės teisės, nustatyti aukštojo išsilavinimo kokybės reikalavimus, kurie yra susiję inter alia su akademinės etikos normų paisymu“ santykį. Toks KTU elgesys šio akademinės etikos pažeidimo tyrimo metu apsunkino ir trikdė akademinės etikos pažeidimo tyrimą, ir yra nesuderinamas su KTU deklaruojamomis akademinės etikos vertybėmis bei visuotinai pripažįstamomis akademinės etikos normomis ir siekiu padėti ir siekti nustatyti galimus akademinės etikos pažeidimus, o ne juos slėpti.

Atsižvelgdamas į tai, kad Kauno technologijos universiteto pateikta informacija apie publikacijų sąrašų sudarymą turi akademinės etikos pažeidimo požymių, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, Kontrolierius 2018 m. kovo 14 d. pradėjo tyrimą savo iniciatyva.