Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 63
  • 139,517

2018-02-20 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl Algio Krupavičiaus ir Vitalijos Simonaitytės akademinės etikos pažeidimų

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas išnagrinėjo 2017 m. rugpjūčio 1 d. gautą skundą dėl Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės nario A. Krupavičiaus ir Kauno technologijos universiteto akademinės bendruomenės narės V. Simonaitytės galimų akademinės etikos pažeidimų.

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2018 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. SP-1 „Dėl prof. dr. Algio Krupavičiaus ir dokt. Vitalijos Simonaitytės akademinės etikos pažeidimų“.

2017 m. rugpjūčio 1 d. Pareiškėjas kreipėsi į Kontrolierių prašydamas įvertinti A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės veiksmus rengiant publikaciją „Politinių partijų organizacija: Lietuvos atvejis“ (angliškai, „Organization of political parties: the Case of Lithuania“), skunde nurodydamas, kad A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės publikacija parengta naudojantis skundą pateikusio Pareiškėjo parengtu ir A. Krupavičiui pateiktu tekstu.

Atsižvelgdamas į tai, kad Pareiškėjo tekstas ir A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės publikacija parašyti skirtingomis kalbomis, Kontrolierius kreipėsi į Lietuvos mokslo tarybą prašydamas nurodyti ekspertus, galinčius įvertinti anglų kalba parašyto teksto socialinių mokslų srityje sutaptis su tekstu lietuvių kalba.

Remiantis ekspertų išvadomis, A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės pateiktais paaiškinimais nustatyta, kad tekstų sutaptis, įvertinant savitus ir individualius tekstų bruožus, negali būti vertinama kaip atsitiktinė, todėl konstatuotina, kad 2016 m. išleista A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės publikacija anglų kalba parengta naudojantis Pareiškėjo tekstu.

A. Krupavičiaus ir V. Simonaitytės pateikti paaiškinimai dėl Teksto ir Publikacijos sutapčių vertintini kritiškai:

1) 2017 m. rugpjūčio 22 d. A. Krupavičius nurodė, kad „bendradarbiavimas su [Pareiškėju] nutrūko 2015 m. birželio mėn.“, tačiau Pareiškėjo pateikti dokumentai rodo, kad A. Krupavičius ir Pareiškėjas susirašinėjo dėl rengiamo knygos skyriaus iki ne anksčiau kaip 2015 m. lapkričio 3 d. 2015 m. lapkričio 3 d. A. Krupavičius Pareiškėjui rašė el. laišką pažymėdamas, kad „[r]eikia rimtai pajudėti su [knygos] skyriumi apie partijų organizaciją.“ 2015 m. lapkričio 3 d. Pareiškėjas A. Krupavičiui atsakė: „Į lietuvišką teksto variantą sudėjau viską, kas buvo įmanoma iš įstatymų ir statutų. <…>. Tai gal ir šiuo klausimu galime pakalbėti penktadienį“;

2) 2017 m. rugsėjo 21 d. A. Krupavičius ir V. Simonaitytė teigė, kad rengiant Publikaciją nebuvo naudotasi Pareiškėjo Tekstu, nes Pareiškėjas A. Krupavičiui Tekstą atsiuntė „likus vos porai savaičių iki numatyto knygos skyriaus įteikimo [knygos sudarytojams] 2015 m. birželio 30 d. Tad faktologinė [Pareiškėjo] surinkta medžiaga iš esmės negalėjo būti panaudota [Publikacijos teksto] rašymui, nes didžioji jo dalis buvo jau parengta“. 2018 m. sausio 8 d. A. Krupavičius pažymėjo, kad „[n]ebuvo naudotasi [Pareiškėjo] surinkta medžiaga, nes ji lietuvių kalba buvo pateikta tik birželio mėn. pabaigoje, kai [knygos skyriaus] parengimo terminas turėjo būti birželio 30 d.“ Šie teiginiai, kad A. Krupavičiui pateiktas Pareiškėjo Tekstas negalėjo būti panaudotas rengiant Publikaciją, prieštarauja žinomoms faktinėms aplinkybėms, nes Pareiškėjas Tekstą A. Krupavičiui pateikė 2015 m. birželio 13 d., o Publikaciją A. Krupavičius ir V. Simonaitytė baigė rengti ne anksčiau kaip 2016 m. sausio 12 d. (atkreiptinas dėmesys į Publikacijoje nagrinėtų įstatymų ir politinių partijų statutų nuorodų peržiūrų datas);

3) 2017 m. rugsėjo 21 d. A. Krupavičius ir V. Simonaitytė neigė naudojęsi Pareiškėjo Tekstu rengdami Publikaciją, tačiau pažymėjo, kad Pareiškėjas nebuvo nurodytas kaip Publikacijos bendraautorius, nes „negalėjo būti traktuojamas kaip iš esmės prisidėjęs prie [Publikacijos] rengimo“. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmuose Kontrolieriui pateiktuose paaiškinimuose 2017 m. rugpjūčio 22 d. A. Krupavičius pripažino, kad Pareiškėjo Tekstas buvo naudojamas rengiant Publikaciją, ir nurodė, kad vertinant Pareiškėjo Teksto ir Publikacijos santykį „[e]sminis dalykas, kad jokio išbaigto ir viešai paskelbto mokslinio darbo, kuris turi teisiškai apibrėžtas autorines teisės, [Pareiškėjas] neparengė <…>“.

Sprendime Kontrolierius konstatavo, kad:

– Algis Krupavičius, būdamas Vytauto Didžiojo universiteto akademinės bendruomenės narys, pažeidė Vytauto Didžiojo universiteto akademinės etikos kodekse įtvirtintą pagarbos intelektinei nuosavybei normą, kuri nustato, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja  „plagiavimas <…>“ ir „mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas“, ir Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktuose įtvirtintus akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principus.

– Vitalija Simonaitytė, būdama Kauno technologijos universiteto bendruomenės narė, pažeidė Kauno technologijos universiteto akademinės etikos kodekso 3.9.1 ir 3.9.2 papunkčius, kuriuose nustatyta, kad akademiniam sąžiningumui prieštarauja „plagijavimas <…>“ ir „<…> mokslinei veiklai talkinusių žmonių ar organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas“, ir Mokslo ir studijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 ir 9 punktuose įtvirtintus akademinės etikos ir intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo principus.