Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 56
  • 139,510

2017-12-01 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria teismas tenkino Petro Baršausko prašymą stabdyti Kontrolieriaus sprendimą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. spalio 17 d. išnagrinėjo skundą dėl Kauno technologijos universiteto akademinės bendruomenės nario galimų akademinės etikos pažeidimų ir paskelbė sprendimą Nr. SP-22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimo“.

Sprendimas buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Byloje pareiškėjo Petro Baršausko prašymu teisėja Liudmila Zaborovska tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir sustabdė Kontrolieriaus sprendimo galiojimą iki galutinio teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos.

Kontrolierius, iš esmės nesutikdamas su teismo nuomone, pateikė atskirąjį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Kontrolierius tikisi, kad ir kiti byloje esantys tretieji asmenys – Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Teisingumo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba – taip pat neliks abejingi ir procese aktyviai gins moralios ir etiškai aktyvios akademinės bendruomenės ir visos visuomenės interesą.

Kontrolierius mano, kad teismas tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo priemonių taikymo ir priėmė nutartį remdamasis tik prima facie (lot. iš pirmo žvilgsnio) argumentais ir tokiu būdu pažeidė svarbiausius interesus – viešąjį ir trečiųjų asmenų. Teismas, tenkindamas pareiškėjo prašymą ir vertindamas tik pareiškėjo motyvus be jokios argumentacijos, atmetė akademinės bendruomenės interesą. Pagal Lietuvos Konstitucinio Teismo išaiškinimą viešasis interesas – tai visuomenės ar jos dalies interesai, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Akademinė bendruomenė yra visuomenės dalis, todėl darytina išvada, kad teismas, nevertindamas jos intereso, nevertino galimo viešo intereso svarbos.

Pareiškėjas 2017 m. rugsėjo 25 d. organizuotoje spaudos konferencijoje Kauno technologijos universitete patvirtinto, kad „daug techninės painiavos yra. Deja, jos nebuvau pastebėjęs ir tuomet. Yra kuriozinių klaidų tarp pirmo ir antro monografijos leidimo. <…> viename leidime yra nurodytas šaltinis, kitame – ne. Gal septynios tokios klaidos. Čia gal leidybos problemos. Taip, yra ir skaudžių dalykų – supainioti autoriai: yra citata, o nurodytas kitas autorius. Pripažįstu. Nesužiūrėjau. Kaltas.“ Toje pačioje spaudos konferencijoje KTU Akademinės etikos kolegijos pirmininkas Nerijus Čepulis nurodė, kad „nustatytas 5 proc. sutapimas su leidiniais, kurie buvo išleisti po P. Baršausko monografijos. Tad bendra sutaptis – tik iki 24 proc. Svarbus parametras – koks yra didžiausias atitikmuo su vienu kokiu nors šaltiniu. Atitikimas su vienu šaltiniu – nuo 1 iki 3 proc. Galimas ribas nustato kiekviena leidykla atskirai. Jeigu sutaptis yra iki 20 proc., nekyla klausimas dėl plagiato.“

Reikėtų prisiminti ir tai, kad dar 2015 m. pabaigoje Kontrolierius lankėsi KTU. Šiame susitikime su akademine bendruomene pareiškėjas Petras Baršauskas, būdamas KTU rektoriumi, pažymėjo: „Svarbu girdėti kitus ir išsigryninti strategines kryptis, skaudžiausias problemas, pavyzdžiui, (savi)plagiatas, o ne paskęsti nereikšmingų klausimų svarstymuose“.

Errare humanum est (lot. klysti žmogiška), tačiau atlikta analizė be jokios abejonės atskleidžia pareiškėjo nesąžiningų veiksmų mąstą bei sistemiškumą ir tokiu būdu paneigia atsitiktinumo, techninių ir leidybos ar pan. klaidų galimybę. Tiek akademinei bendruomenei, tiek bet kuriam besidominčiam vien žvilgtelėjus į atliktus tekstų palyginimus (Sprendimo 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas, 9 priedas) net nekyla abejonės dėl pareiškėjo nesąžiningumo.

Studentai, pastebėti nusirašinėjant atsiskaitymų metu, iš mokslo ir studijų institucijų šalinami, o mokslo ir studijų institucijos vadovas savo nesąžiningumą teisina reglamentavimo trūkumu ar nebuvimu, nesusižiūrėjimu, trečiųjų asmenų klaidomis. Tokie pasiteisinimai žemina ne tik pareiškėją, bet ir visą akademinę bendruomenę.

Kontrolierius, jau ne kartą pasisakęs viešai, savo sprendimuose ir susitikimuose su akademinės bendruomenės nariais, siekdamas aiškiai ir nedviprasmiškai leisti suprasti, kas yra sutaptis, dar kartą pabrėžia, kad jeigu autorius panaudoja 1-ą Maironio eilėraščio ,,Trakų pilis“ posmą (toliau – Eilėraštis) ir prideda 2-ą savo kūrybos posmą, tai lyginant Eilėraščio ir naujo kūrinio tekstus, sutaptis bus 50 %, t. y. 1-as posmas iš 2-jų.

                      Pirmas posmas:

Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
o ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!

                      Antras posmas:

Pilis didinga, pilis valdovų,
Pilis didinga, pilis milžinų,

Pilis didinga, pilis galinga,
Pilis didinga, pilis senoji,
Pilis didinga, pilis nemirtinga,
Pilis didinga, pilis…

Jei nėra laikomasi citavimo taisyklių ir nenurodoma, kad 1-as posmas yra Maironio, tada tai traktuojama kaip plagiatas. Jei laikomasi citavimo taisyklių ir pateikiama nuoroda, tai – sutaptis.

Naudojant 1-ą Maironio Eilėraščio posmą ir pridėjus 999-is savo kūrybos posmus, lyginant seną ir naują tekstus, sutaps 0,1 % teksto, tai yra 1-as posmas iš 1000-io.

Abiem šiais atvejais skiriasi tekstų sutapčių procentinė išraiška, tačiau nesilaikant citavimo taisyklių ir nepateikiant nuorodos į informacijos šaltinį, Maironio Eilėraščio 1-as posmas bus suvokiamas kaip plagiatas. Net ir 0,1 % teksto gali būti plagiatas.

Akademinė bendruomenė, matydama Kontrolieriaus atliktą pareiškėjo monografijos analizę, supranta realią situaciją ir yra suinteresuota sąžiningu ir teisingu pareiškėjo skundo nagrinėjimu bei vertinimu teisme, nes tai liečia visą akademinę bendruomenę.

Deja, reikėtų prisiminti, kad praktikoje plagijavimas neretai tampa nebaudžiamas: teismas yra panaikinęs Kontrolieriaus sprendimą, kuriame Kontrolierius buvo konstatavęs akademinės bendruomenės nario plagijavimo atvejį. Tokiu būdu teismas išteisino pažeidėją tendencingai formuodamas teisės normos ir akademinės etikos normos konkurencijos bei teisės normos viršenybės akademinės etikos normos atžvilgiu praktiką.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Kontrolierius Sprendime konstatavo Pareiškėjo akademinės etikos pažeidimus ir įpareigojo VGTU atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos pareiškėjui suteikimo. Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, Kontrolierius gali priimti sprendimą kreiptis į teismą, jeigu aukštojo mokslo kvalifikaciją suteikusi institucija nevykdo Kontrolieriaus sprendimo atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimo. Tačiau pažymėtina ir tai, kad aukštojo mokslo kvalifikacijos suteikimas gali būti atšaukiamas vadovaujantis mokslo ir studijų institucijos autonomijos teise, akademinės bendruomenės valia, vadinasi, ir be Kontrolieriaus sprendimo.

Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Liudmila Zaborovska 2017-11-24 nutartimi sustabdė Kontrolieriaus Sprendimą, taigi nei Kultūros ministerija, nei Švietimo ir mokslo ministerija, nei Teisingumo ministerija neturi teisinio pagrindo informuoti autorių, kurių intelektinius kūrinius Pareiškėjas monografijoje panaudojo sistemingai ir dideliu mastu. Teismas, priimdamas nutartį, nenagrinėjo ir apsiribojo tik abstrakčiu trečiųjų asmenų (autorių), kurių teisės buvo pažeistos, intereso būti informuotiems apie padarytą Pareiškėjo akademinės etikos pažeidimą vertinimu konstatuodamas, kad „nagrinėjamu atveju pareiškėjo prašoma užtikrinimo priemonė yra proporcinga, neapsunkina atsakovo ir trečiųjų asmenų padėties bei nepažeidžia viešojo intereso“. Teismas, apsiribodamas tokiu abstrakčiu vertinimu, nepaisė autorių teisės sužinoti apie jų pažeistas teises.

Manytina, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje neturi jokio faktinio pagrindo, neatitinka proporcingumo principo, paremtas vien prielaidomis, apsunkina trečiųjų asmenų teisę sužinoti apie pažeistas jų autorines teises ir žemina visą akademinę bendruomenę.

Sustabdžius Kontrolieriaus Sprendimą, Pareiškėjo monografija ir toliau gali būti cituojama kitų asmenų, nurodant klaidingą citavimo šaltinį. Tokiu būdu daroma dar didesnė žala tikriesiems autoriams ir visai akademinei bendruomenei, krenta šešėlis ant Lietuvos aukštojo mokslo sistemos ir kokybės.

Pabaigai dar viena hipotetinė situacija. Jeigu asmuo savo vardu pateikia šias eilutes:

„Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,

Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.“,

ir nurodo, kad jų autoriumi yra jis, Kontrolierius priima sprendimą, kuriuo nustato, kad asmuo nuplagijavo, kas nežino, Vinco Kudirkos eiles, ir konstatuoja akademinės etikos pažeidimą, o asmuo Kontrolieriaus sprendimą apskundžia teismui ir paprašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Kokios kompetencijos teismas, vadovaudamasis vien prielaidomis ir prima facie principu, tenkins asmens prašymą?