Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 1
  • 60
  • 139,514

2017-11-08 | Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė atlikti tyrimą dėl P. Baršausko

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas 2017 m. spalio 17 d. priėmė sprendimą Nr. SP-22 „Dėl Petro Baršausko akademinės etikos pažeidimų".

Sprendime Kontrolierius pažymėjo, kad kvietė į Tarnybą atvykti akademinės bendruomenės narį Petrą Baršauską ir pateikti paaiškinimus, susijusius su jo ne kaip rektoriaus vykdoma veikla Kauno technologijos universitete, o su tyrimu, vykdomu Tarnyboje dėl jo kaip akademinės bendruomenės nario, rengusio monografiją; tačiau atsakymų Kontrolieriui rengėjai buvo KTU darbuotojai, o ne pats Petras Baršauskas. Todėl Kontrolierius sprendime, be kitų pažeidimų, konstatavo, kad Petras Baršauskas kaip KTU rektorius pažeidė KTU Akademinės etikos kodekso 3.8 papunktyje įtvirtintą akademinio sąžiningumo principą ta dalimi, kurioje nustatyta, kad „akademinio sąžiningumo principas remiasi <…> privačiųjų ir viešųjų interesų atskyrimu“, ir Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalį ta dalimi, kurioje įtvirtinti dalyvaujančių asmenų lygybės ir tausaus išteklių vartojimo principai.

Atsižvelgdamas į tai, kad Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad „dirbantys valstybinėje tarnyboje, privalo <…> nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti“, Kontrolierius surinktą informaciją pagal kompetenciją 2017 m. spalio 19 d. persiuntė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

2017 m. spalio 31 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė atlikti tyrimą ir įvertinti, ar „Petras Baršauskas nepažeidė [Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo] <…>“.