Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 178
  • 118,066

2017-08-23 | Priimtas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimas dėl mokslo darbo pirkimo

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainėje paskelbtas Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus dr. Vigilijaus Sadausko 2017 m. rugpjūčio 22 d. sprendimas Nr. SP-20 „Dėl Linos Žitkutės akademinės etikos pažeidimo ir Brigitos Gerulaitienės elgesio, nesuderinamo su akademinės etikos vertybėmis“ (toliau – Sprendimas).

Priimtasis Sprendimas yra dėl mokslo darbo pirkimo, ir tai yra pirmas tokio pobūdžio sprendimas po to, kai 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK).

Priimtame Sprendime Kontrolierius nustatė, kad Lina Žitkutė, būdama Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) studente, pradėjo bendrauti el. paštu su Brigita Gerulaitietiene dėl mokslo darbo parengimo. Lina Žitkutė už mokslo darbo parengimą pervedė 120 Eur sumą Brigitai Gerulaitienei, tačiau nesulaukusi parengto mokslo darbo pati kreipėsi į policiją dėl pastarosios veiksmų. Policija, gavusi Linos Žitkutės pareiškimą, atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą ir surinktą medžiagą persiuntė Kontrolieriui. Kontrolierius kreipėsi į Mykolo Romerio universitetą, iš kurio gavo paaiškinimus, kad Lina Žitkutė pašalinta iš universiteto magistrantūros studijų programos kaip negynusi magistro baigiamojo darbo.

Kontrolierius Sprendime konstatavo, kad Lina Žitkutė, būdama MRU studente, elgėsi nesąžiningai ir pažeidė MRU Etikos kodekso 5.2. papunktį ta dalimi, kurioje nustatyta, kad „Universitete netoleruojamas bet kokios formos akademinis nesąžiningumas (<…> apgaudinėjimas, <…> darbų pirkimas <…>)“.  Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lina Žitkutė magistrantūros baigiamojo darbo nepateikė universitetui, todėl, nesant visų būtinų inkriminuojamo pažeidimo sudėties požymių, taikyti ANK 123 straipsnį Kontrolierius neturėjo pagrindo.

ANK 123 straipsnis nustato atsakomybę už neteisėtą pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų baigiamųjų darbų, disertacijų ir meno projektų pirkimą, pardavimą ir jų pateikimą mokslo ir studijų institucijoms. Vadinasi, Kontrolierius 123 straipsnį gali taikyti tik esant visiems trims būtiniesiems požymiams. Toks reglamentavimas ydingas ir nepakankamas, todėl dar 2017 m. sausio pabaigoje Kontrolierius pateikė Lietuvos Respublikos Seimui pasiūlymą, kuriuo siekiama pašalinti neaiškumus, be kita ko, susijusius su ANK 123 straipsniu. Pataisomis siūloma atskirti mokslo ar studijų rašto darbo (ar jo dalies) parengimą nuo pateikimo mokslo ir studijų institucijai ir nustatyti atsakomybę atskirai už parengimą, ir atskirai už pateikimą mokslo ir studijų institucijai.

Dėl anksčiau nurodytų priežasčių taikyti administracinę atsakomybę Brigitai Gerulaitienei Kontrolierius taip pat neturėjo pagrindo. Be to, pažymėtina, kad Kontrolierius nenustatė, jog Brigita Gerulaitienė būtų buvusi mokslo ir studijų institucijos akademinės bendruomenės nare, todėl Kontrolierius neturi pagrindo konstatuoti ir tai, kad Brigita Gerulaitienė savo veiksmais būtų pažeidusi mokslo ir studijų institucijos akademinės etikos kodekso nuostatas.

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos mokslo ir studijų politika laiduoja mokslo ir studijų kokybę. Kontrolierius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, privalo prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės, todėl pabrėžia, kad Brigita Gerulaitienė sutikdama rengti ir rengdama mokslo darbą už atlygį skatina nesąžiningumą tarp studentų, iškreipia sąžiningą konkurenciją, blogina aukštojo mokslo įvaizdį ir kokybę. Brigitos Gerulaitienės elgesys nesuderinamas su Mokslo ir studijų įstatymo preambulėje skelbiama mokslo ir studijų misija ir pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis, kuriomis siekiama užtikrinti mokslo ir studijų proceso skaidrumą, sąžiningumą, teisingumą, šiame procese dalyvaujančių asmenų lygybę, atsakingumą ir  pasitikėjimą.

Kontrolierius pagal kompetenciją aplinkybių, susijusių su Brigitos Gerulaitienės gaunamomis galimai neteisėtomis pajamomis, mokesčių mokėjimo prievolės vengimu, nevertino, todėl surinktą informaciją persiuntė Valstybinei mokesčių inspekcijai.