Paslaugos

Nuorodos

Studentu praktika

Programos

  • 0
  • 178
  • 118,066

2017-07-28 | Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus prašymu Valstybė kontrolė atliks eLABa tyrimą

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius dr. Vigilijus Sadauskas (toliau – Kontrolierius), siekdamas efektyviai įgyvendinti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos nuostatuose nustatytą uždavinį prisidėti prie mokslo ir studijų kokybės <…>, taikant plagijavimo, neteisėto kopijavimo ar kitokio kitų asmenų sukurtų intelektinės nuosavybės rezultatų neteisėto naudojimo <…> prevencijos priemones“ ir atsižvelgdamas į Kontrolieriui nustatytas funkcijas, ribotas galimybes atlikti rašto darbų sutapčių patikrą ir nustatyti plagijavimo atvejus bei vertinti rašto darbų tekstus visuotinai bei jų pagrindu atlikti analizes, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kuriame nustatyta, kad „Kontrolierius turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų ir organizacijų, valstybės registrų, kitų asmenų informaciją, būtiną nustatytoms funkcijoms atlikti“, kreipėsi į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos (toliau – eLABa) tvarkytojus ir duomenų valdytojus (mokslo ir studijų institucijas) su prašymu suteikti prieigą prie duomenų, kurie įkeliami ir kaupiami eLABa sistemos posistemėje (elektroninėje plagiato aptikimo sistemoje arba elektroninėje sutapčių aptikimo sistemoje (toliau – EPAS / ESAS) bei pasirašyti duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sutartį dėl duomenų naudojimo.

Pažymėtina, kad dalis į minėtą raštą atsakiusių mokslo ir studijų institucijų nesinaudoja EPAS / ESAS posisteme dėl jos nepatikimumo, neefektyvumo, nepatogumo bei joje esančių klaidų.

eLABa pagrindinis tvarkytojas Vilniaus universitetas savo rašte Kontrolieriui nurodė, kad „neatlikus techninių bei procedūrinių sistemos pakeitimų t. y. papildomų programavimo, galimai teisės aktų pakeitimo ir kitų darbų, šiuo metu nėra galimybės prie sistemos jungti išorinius vartotojus (naudotojus)“.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prisijungimas prie eLABa informacinės sistemos yra suteiktas aukštosioms mokykloms, tačiau Kontrolierius nacionaline informacine sistema eLABa, kurios sukūrimui buvo skirtos valstybės ir ES struktūrinės paramos lėšos, iki šiol naudotis neturi galimybės, todėl negali atlikti net baigiamųjų darbų palyginimų, siekiant nustatyti sutapčių atvejus ir juos fiksuoti.

Todėl Kontrolierius, atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijų nurodytus EPAS / ESAS posistemės techninius ir kokybinius trūkumus ir į tai, kad neturėdamas prieigos prie eLABa informacinės sistemos negali užtikrinti Nuostatuose nustatytų funkcijų ir uždavinių atlikimo, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Valdybą, Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetą, Lietuvos  Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetą ir Lietuvos Respublikos valstybės kontrolę dėl išorinio eLABa audito atlikimo, siekiant išsiaiškinti ar kuriant eLABa sistemą buvo efektyviai panaudotos lėšos ir pasiekti planuoti rezultatai.

Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė, atsakydama į Kontrolieriaus kreipimąsi, nurodė, kad Kontrolieriaus „<…> pateikta informacija bus net tik įtraukta į Valstybės kontrolės strateginius tyrimus, bet ir galimai nagrinėjama ateityje atliekant valstybinius auditus, apimančius antrosios kategorijos valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų valdymo vertinimus“ bei pažymėjo, kad „projektas eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra“ buvo finansuotas 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis ir įgyvendinamas pagal 2012 m. tarp Vilniaus universiteto ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašytą finansavimo ir administravimo sutartį. [Todėl] persiuntėme [Kontrolieriaus] raštą vadovaujančiajai institucijai – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, kuriai yra priskirta kompetencija atlikti visus įtariamų pažeidimų, susijusių su iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamais projektais, tyrimo veiksmus. <…>.“ (pabraukta mūsų).